Showroom Platform: Call for Proposals / Galwad am Geisiadau

February 11, 2010

Showroom Platform: Call for Proposals

The next Showroom Platform will be held on Thursday, March 4th 2010 at the Aberystwyth Arts Centre. We are inviting proposals for live art, performance work, dance and experimental theatre, and welcome proposals for works in progress as well as finished pieces. We are unable to offer a performance fee, but we can provide technical support, accommodation, and travelling expenses.

The following morning, we will invite the artists and audience members to join us for breakfast to discuss the work and receive feedback.

If you want to be considered for the upcoming Platform, please send a proposal no later than Thursday February 18th. Your proposal should include a description of the work you would like to show, a CV, and an outline of your technical requirements. Links to supporting material are welcomed.

If you have any questions, queries, or suggestions, please feel free to send us an e-mail. We will acknowledge by e-mail the receipt of all proposals.

http://www.show-room.org.uk / post@show-room.org.uk

Platfform Showroom: Galwad am Geisiadau

Cynhelir y Platfform Showroom nesaf ar nos Iau, Mawrth y 4ydd yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Rydym yn gwahodd cynigion ar gyfer perfformiadau, celfyddyd byw, gweithiau dawns a theatr arbrofol. Rydym yn croesawu gweithiau gorffenedig yn ogystal â rhai dan ddatblygiad. Yn anffodus nid oes modd i ni gynnig ffi benodol am unrhyw berfformiad ond gallwn gynnig cefnogaeth dechnegol, llety yn Aberystwyth os bydd angen, yn ogystal ag arian at gost trafnidiaeth.

Y bore canlynol, cynhelir brecwast er mwyn rhoi cyfle i’r perfformwyr ac i aelodau’r gynulleidfa gael trafod digwyddiadau’r noson cynt, ac i gael derbyn adborth.

Os ydych yn dymuno cynnig unrhyw waith ar gyfer Platfform mis nesaf, dylid gyrru eich cais erbyn dydd Iau Chwefror 18fed fan bellaf. Dylai pob cais gynnwys disgrifiad o’r gwaith arfaethedig, CV cryno ac amlinelliad o’r anghenion technegol. Byddai cynnwys unrhyw ddolenni sy’n cynnwys enghreifftiau o’ch gwaith yn ddefnyddiol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau pellach, gyrrwch e-bost i’r cyfeiriad isod. Cydnabyddir derbyniad pob cais gan e-bost.

www.show-room.org.uk / post@show-room.org.uk  

Advertisements

December Showroom Social Mis Rhagfyr

December 10, 2009

The Showroom Christmas Extravaganza is fast approaching and will be held this Friday at 8pm upstairs in the Coopers Arms.  We have a packed evening of festive cheer, including Stories with Santa, mince pies, festive tap dancing, Regional Carol-oke, festive tattoos, one long paper chain, the usual extravagant tombola prizes and a DJ set dedicated especially to your all time favorite tracks.

If any of the above takes your fancy please join us this Friday, December 11th at 8pm for some festive fun. Entry will be £3.

Fy gynhelir noson arbennig Showroom i ddathlu’r Nadolig nos Wener yma, am 8 o’r gloch i fyny’r grisiau yn nhafarn y Cŵps. Yn llawn o ysbryd yr ŵyl, gan gynnwys Straeon gyda Santa, mins peis, teyrnged tap i Bing Crosby, Carol-oci Rhanbarthol, tatŵs Nadoligaidd, un cadwyn bapur hir, yr anrhegion tombola drudfawr arferol, a set DJ arbennig wedi’i neilltuo ar gyfer eich hoff ganeuon.

Os yw unrhyw un o’r rhain yn apelio, dewch draw i’r Cŵps nos Wener am 8 o’r gloch i ddathlu’r Nadolig gyda Showroom. Fe fydd mynediad yn £3.

Platfform SHOWROOM Platform

October 13, 2009

Platform Poster OCT 09Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
15/10/2009
19:45

Siân Robinson Davies: Picture Object Performance Series
A number of short chapters that use object, image and word arrangements to build up visual syntax, which produce pictorial puns and word plays. Pictures enter the three-dimensional world of things as those things chase their names.

Cyfres o benodau byr sy’n defnyddio gwrthrychau, delweddau, a threfniant geiriau er mwyn adeiladu cystrawennau gweledol newydd sy’n chwarae ar eiriau ac yn creu mwyseiriau darluniadol. Mae lluniau’n cael eu trawsnewid ym myd tri-dimensiwn y pethau, tra bod y pethau hynny yn erlid eu henwau.

www.sianrobinsondavies.com

Showroom: Y Term Cymraeg am ‘Road Trip’
At the end of July this year, Showroom went on a journey from Aberystwyth to the National Eisteddfod in Bala, stopping at twenty sites along the way that have played a part in the history of performance in Wales. This is the story of our journey.

Ar ddiwedd mis Gorffennaf eleni fe aeth Showroom ar daith o Aberystwyth i’r Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala, gyda’r bwriad o ymweld ag ugain o safleoedd sydd wedi chwarae rhan yn hanes perfformio yng Nghymru. Dyma gofnod ein taith.

Stephanie Mold: Hello Gümüshane
“The mayor of Gümüshane, a town in Eastern Anatolia, visited Lentos Museum of Modern Art in Linz and fell in love with the chairs. I know this because I was working as a museum assistant watching him. Instead of using those chairs as functional accessories, he was inspecting them as if they were part of the exhibition. Then he told me that he was paying a visit to Linz as there is a Turkish community from Gümüshane living here and that he would like to buy some of the chairs for his town. Unfortunately they were not for sale.
After he left I started to ask myself how Gümüshane might look like. So I decided to travel there by bus and to bring him a chair as a present. A museum assistant leaving the homogeneous landscape of the museum going on a road trip lasting more than 50 hours – with a chair.”

“Ymwelodd maer Gümüshane, tref yn Nwyrain Antaolia, ag Amgueddfa Celf Fodern Lentos yn Linz ac fe ddisgynnodd mewn cariad gyda’r cadeiriau yno. Mi rydw i’n gwybod hyn gan fy mod i wedi ei wylio gan fy mod yn gweithio yn yr amgueddfa fel cynorthwyydd. Yn hytrach na defnyddio’r cadeiriau yn ôl eu pwrpas ymarferol, roedd o’n edrych arnyn nhw fel eu bod nhw’n rhan o’r arddangosfa. Fe ddywedodd wrtha’i ei fod o’n ymweld â Linz gan fod cymuned Twrcaidd o Gümüshane yn byw yno, ac fe fuasai’n hoffi prynu rhai o’r cadeiriau i fynd yn ôl adref i’w dref. Yn anffodus, nid oeddent ar werth.

Ar ôl iddo adael, dechreuais ofyn i fy hun sut le oedd Gümüshane. Felly fe benderfynais drafaelio yno ar fws gyda chadair yn anrheg i’r maer. Cynorthwyydd amgueddfa yn gadael tirwedd unffurf yr amgueddfa ar daith a fyddai’n para dros 50 awr – gyda chadair.”

For more information and tickets / Am fwy o wybodaeth ac er mwyn archebu tocynnau:

www.aberystwythartscentre.co.uk (01970) 623232 / post@show-room.org.uk

Of All The People In All Of Showroom

October 3, 2009

Thanks to everybody (all 74 of you!) who came and took part on Thursday night, and especially to Stan’s Cafe for their participation.

Diolch i pawb (pob un o’r 74 ohonoch!) ddaeth a gymerodd ran nos Iau, ac yn enwedig i Stan’s Cafe am eu cyfraniad.

Showroom/Stan's Cafe

With thanks to/Gyda diolch i: Stan's Cafe/Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre

Showroom Social – 1/10/09

September 30, 2009

Regional Karaoke Russell Basford
Celebrating some of our favourite regional accents through song.
Dathliad o amryw acenion ein cynulleidfa trwy gyfrwng cerdd a chan.

Cocks Before Bedtime Ali Cocks
Unexpected and daring tales from Ali’s archive.
Perl annisgwyliedig arall allan o drysorfa anturiaethau Ali.

Talk Me Through the Time of My Life Tom Payne, Louise Ritchie and Ash Wallington
A tribute to the late, great Patrick Swayze told through a series of dance steps.
Cyfle i dalu teyrnged i’r diweddar Patrick Swayze trwy gyfrwng dawns yng nghanol yr ystafell. Hynny yw, nid yn y gongl.

un dydd one day Rhian Harry
A short film
Ffilm fer

Of All the People In All The World Stan’s Cafe
A snapshot of the installation presented at the Aberystwyth Art Centre.
Fersiwn arbennig o’r gosodiad sydd i’w weld yr wythnos hon yng Nghanolfan y Celfyddydau.

Hello, Sailor Kasia Coleman
An opportunity to get a classic tattoo that would make your mother proud.
Yn ystod efallai eich wythnos gyntaf o annibyniaeth, dewch i ddathlu’r achlysur trwy farcio’ch corff am byth.

++++

BAND! SOUNDSYSTEM! SHOP! TOMBOLA!

8 until midnight – Upstairs in The Coopers Arms – £2

8 tan hanner nos – I fyny’r grisiau yn Y Cŵps – £2

Residence in Residence

September 8, 2009

This weekend, Showroom will be attending Residence in Residence at the Tabacco Factory in Bristol. More information below:

Y penwythnos hwn fe fydd Showroom yn mynychu Residence in Residence yn y Tabacco Factory ym Mryste. Gweler y dolenni isod am fwy o wybodaeth:

Residence

Tabacco Factory

Y Term Cymraeg am ‘Road Trip’

July 27, 2009

Llun gan/Photo by Russel Basford

Oriel Mostyn – Stondin 601, Eisteddfod Genedlaethol 2009 Meirion a’r Cyffiniau
Dydd Sadwrn, Awst 1af 2009 3yh / Saturday, August 1st 3pm

Ar gyfer Y Term Cymraeg am ‘Road Trip’, trwy deithio o Aberystwyth i’r Bala fe fydd Showroom yn ymweld â safleoedd a lleoliadau sydd wedi chwarae rhan yn hanes celfyddyd perfformio yng Nghymru. Fe ddaw y daith i ben ar faes yr Eisteddfod ble byddent yn cyflwyno darlith berfformiadol, yn arddangos ac yn rhannu dogfennaeth ac olion o’r safleoedd hynny.

For Y Term Cymraeg am ‘Road Trip’, Showroom will travel to sites and locations that have played a part in the history of performance art in Wales. Their journey will conclude at the Eisteddfod where they will present a performance lecture, sharing documentation and traces from the visited sites.

From A to Z

June 22, 2009

IMG_0075

Thank you to everyone who attended and contributed to our showroom shortcuts wrap up sessions during the late-shift of Living Landscapes this week (especially Zoe Laughlin for her microscopic interventions). 

We have packed up over two hundred cue cards of power-points, drawings, gestures, objects, and  microscopic images (mainly the terrain of Mike Pearson’s head) and are heading to Zagreb to reconfigure the material within PSi 15. For details of our shift at the conference please visit: http://catalogue.psi15.com/4770/showroom-detours/ 

Our mismapping A-Z for the two conferences will also be published in the latest edition of the journal Frakcija http://www.cdu.hr/frakcija/

IMG_0134

                                                              IMG_0065

 

Showroom Short Cuts @ Living Landscapes

June 18, 2009

showroom mosquito sticker 35mm

As part of the Living Landscapes Conference starting today, Showroom will present Showroom Short Cuts. Members of Showroom and guests will choose their individual routes through each day of the conference, employing a variety of techniques and technologies to map, document and trace the events taking place. As a working hypothesis, we will imagine the conference itself as a landscape to navigate through. Among the things we collect will be objects, microscopic images, gestures, drawings and powerpoint slides. From these an index of the conference will be developed that will provide stimulus for daily wrap-up sessions that aim to enable new perspectives on the conference and the issues it addresses by presenting different journeys through the conference day: what have I missed, what else has happened, how have other people experienced the same event?

Welcome to the Showroom Blog/Croeso i flog Showroom

June 17, 2009

BLUE POSTER 2009RED POSTER 2009PINK POSTER 2009ORANGE POSTER 2009

As our website is undergoing some structural changes we have set up this blog as a temporary home for all things Showroom.

Croeso i’r blog – rydym wedi’i sefydlu tra bod ein prif wefan yn cael ei ail-gynllunio a’i addasu. Ein bwriad yw lansio’r wefan newydd cyn diwedd yr haf.